Goed

Trustpilot

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid en contractuele partijen

De hierna volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle bestellingen via onze onlineshop die door consumenten en ondernemers (klanten) worden geplaatst.

Contractuele partner van de klant is Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Duitsland.

Indien de ondernemer hiermee in tegenspraak zijnde of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de toepasselijkheid daarvan hiermee uitgesloten. Zij maken alleen deel uit van de overeenkomst, wanneer wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.


2. Klantenaccount

De bestelling in onze onlineshop verloopt via een klantenaccount. Uw inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord) legt u bij uw eerste bestelling vast. Uw klantnummer wordt u in de orderbevestiging van uw eerste bestelling meegedeeld.

In uw klantenaccount vindt u uw opgeslagen gegevens en informatie over uw bestellingen.

Op de productpagina‘s kunt u via de button “Op de lijst“ uw persoonlijke productkeuze opslaan en als vrijblijvende offerte afdrukken. Wanneer u aangemeld bent wordt de lijst voor u opgeslagen. Via de button “Delen“ kunt u bij uw productconfiguratie een ”directe link” genereren, waarmee uw het product overeenkomstig de beschikbaarheid tegen de actuele dagprijs kunt opvragen. 


3. Afsluiten van de overeenkomst

Door het plaatsen van de producten in de onlineshop geven wij een vrijblijvende offerte tot het afsluiten van een overeenkomst over deze artikelen af. U kunt een product eerst vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw ingevoerde gegevens voor verzending van uw bindende bestelling op ieder tijdstip controleren en corrigeren. De overeenkomst komt tot stand als u door klikken op de button ”Koop nu” de offerte aanvaardt. Voor de bestelling geldt geen minimum bestelwaarde.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelbevestiging samen met de algemene voorwaarden en de instructies voor herroeping onmiddellijk per e-mail toe. De actuele versie van de AV kunt u op ieder tijdstip op de website van onze onlineshop oproepen en downloaden. In uw klantenaccount kunt u uw eerdere bestellingen bekijken. De bij aankoop geldende AV worden niet opgeslagen.

De taal die bij het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking staat is Nederlands.

Een overzicht van de bestelprocedure vindt u in onze onlineshop bij Help > FAQ > Bestelling en order.


4. Uitvoeren van de drukorder

4.1. Eisen aan het opgemaakte bestand en drukwerk

Het opgemaakte bestand moet voldoen aan de richtlijnen die op de desbetreffende productpagina staan. Deze richtlijnen worden deel van de overeenkomst.

De inhoud van een opgemaakt bestand en het op basis hiervan geproduceerde drukwerk mogen

 1. rechten en aanspraken van derden, met name auteursrechten niet schenden,
 2. geen inbreuk maken op geldende wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur,
 3. niet discriminerend zijn en geen inbreuk maken op een algemene gelijke behandeling,
 4. niet storend, beledigend, aanstootgevend of op een andere wijze ongepast zijn,
 5. niet van racistische, xenofobe, geweldverheerlijkende of seksistische aard zijn of op een andere wijze in strijd zijn met de goede zeden resp. de grondwet, of dergelijke doelen nastreven.

In geval van schending van rechten van derden door het uitvoeren van de drukorder, vrijwaart u ons tegen alle daaruit voortvloeiende aanspraken en vorderingen op schadevergoeding, die tegen ons geldend worden gemaakt, alsmede tegen de kosten van rechtsbijstand op basis van bewijsstukken. Ons recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst volgens punt 9.1 blijft onverlet. 

4.2 Opmaken en verzenden van bestanden

U heeft verschillende mogelijkheden om uw opgemaakte bestand(en) naar ons toe te zenden: U kunt uw opgemaakte bestand(en) als optie al vóór aankoop direct op de productpagina uploaden. Wanneer u uw opgemaakte bestand(en) pas na de bestelling wilt uploaden, heeft u meer opties: Direct na voltooiing van uw bestelling, op een later tijdstip via het besteloverzicht in uw klantenaccount of via de link in de e-mail met uw bestelbevestiging. U kunt ook op de pagina waar het opgemaakte bestand wordt geüpload, met de "Delen"-functie een link voor het uploaden van het opgemaakte bestand doorsturen. Zo zou bijv. ook een grafisch ontwerper het opgemaakte bestand kunnen verzenden, zonder dat deze toegang heeft tot uw klantenaccount.

U verzendt uw opgemaakte bestand(en) naar ons door te klikken op de knop voor het uploaden. Voeg uw bestanden toe, wijs de inhoud aan de weergegeven selectie toe en ontvang per omgaande een opmerking of de bestanden voldoen aan onze technische specificaties. Indien nodig geven wij informatie voor het opmaken van bestanden die geschikt zijn om te drukken. Wanneer u alles geüpload heeft en het uploaden voltooit, geeft u het opgemaakte bestand (of de opgemaakte bestanden) vrij voor productie. Als u uw goedkeuring voor het drukken verleent, terwijl u de feedback hebt gekregen dat de bestanden niet voldoen aan onze technische specificaties, draagt u het risico van de hierdoor veroorzaakte gebrekkige toestand van het drukwerk.

U dient uw opgemaakte bestand(en) binnen een week na sluiting van de overeenkomst te verzenden. In geval van een vertraagde of niet nagekomen verzending van een opgemaakte bestand (van opgemaakte bestanden) geldt punt 9.1 van de onderhavige algemene voorwaarden.

Als alternatief voor het verzenden van uw eigen opgemaakte bestand(en) kunt u de bestandsopmaak bij bepaalde producten in onze onlineshop ontwerpen en toevoegen aan de winkelwagen. Deze wordt met het voltooien van de bestelling automatisch aan de drukorder toegewezen.

Wanneer u gebruikmaakt van onze bestandsopmaak- of ontwerpservice, maakt onze grafische partner het bestand op volgens uw richtlijnen. Zodra u deze gecontroleerd en vrijgegeven heeft, wijzen wij het opgemaakte bestand aan de vermelde opdracht toe en beginnen met de productie.

Tenzij hierna anders bepaald, is een wijziging van het opgemaakte bestand na verzending hiervan en voltooiing van de bestelling niet meer mogelijk.  

4.3 Extra opties

4.3.1 Gegevenscontrole

U hebt de mogelijkheid een zogenoemde gegevenscontrole als extra optie tegen betaling te kiezen. Bij een gegevenscontrole controleren wij uw opgemaakte bestand m.b.t. resolutie, afloopgebied, gegevensformaat en lettertypes insluiten. Wij controleren het opgemaakte bestand niet op schrijf- en zetfouten, kleurweergave of nakoming van de maximale inktbezetting van 300 %. Wij controleren niet de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor omstandigheden die buiten de omvang van de controle liggen. Meer informatie vindt u in onze onlineshop onder Help > Bestandsopmaak.

4.3.2 Nabestellen

U kunt binnen een periode van twee jaar een reeds voltooide drukorder opnieuw laten produceren zonder de opgemaakte bestanden opnieuw te hoeven verzenden, wanneer wij dat product nog steeds aanbieden. Voor dit doel worden opgemaakte bestanden gearchiveerd. U kunt met de functie “Nabestellen“ via uw klantenaccount een ongewijzigde herdruk van een vorige drukorder laten produceren. Het opgemaakte bestand wordt dan automatisch uit de vorige opdracht overgenomen. 

4.3.3 Brochures en catalogi

Bij het bestellen van brochures en catalogi hebt u de mogelijkheid de verzending van drukproeven ter correctie als extra optie tegen betaling te kiezen. In dit geval beginnen wij pas met de productie zodra u bevestigt dat het drukwerk conform de overeenkomst is en u uw definitieve goedkeuring verleent voor het drukken.

4.4 Ter beschikking stellen van tussentijdse producten

Wij stellen u geen gegevens of andere in het kader van onze dienstverlening verkregen of verworven tussentijdse producten zoals bv. drukplaten ter beschikking. 


5. Informatie over het herroepingsrecht

Handelaren genieten geen vrijwillig herroepingsrecht.

Er bestaat geen herroepingsrecht bij de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk op de specifieke wensen van de consument zijn afgestemd.

In alle andere gevallen is voor consumenten het wettelijke herroepingsrecht zoals dit wordt beschreven in de voorlichting inzake herroeping, van toepassing. 

Instructies voor herroeping
 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Duitsland, telefoon: +32 2 5887038, service@onlineprinters.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Modelformulier voor herroeping

(Vul a.u.b. dit formulier in en stuur het ons toe als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Duitsland, service@onlineprinters.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:

Besteld op (*) ____________________ / ontvangen op (*) ____________________

Naam/Namen consument(en) ________________________________________

Adres consument(en) ________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


6. Levering en risico-overgang

6.1 Verzending

Wij leveren uitsluitend via verzending; zelf afhalen van de goederen is niet mogelijk. De levering vindt plaats tot aan de ingang van het gebouw van het aangegeven afleveradres. Informatie over het leveringsgebied vindt u in onze onlineshop onder Help > Verzendinformatie

6.2 Levertijden

Onze levertijden zijn gebaseerd op het tijdstip van de ontvangst van het opgemaakte bestand, de productietijd en de verzendtijd alsmede bij gebruikmaking van de betaalwijze "Internationale overboeking" de ontvangst van uw betaling. Meer informatie over levertijden vindt u op de desbetreffende productpagina. De daar vermelde werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, niet zaterdag, zondag en feestdagen. 

6.3 Risico-overgang en transportschade

Voor consumenten geldt: Als de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, reclameer de schade dan direct bij de bezorger en neem onmiddellijk contact op met ons, zodat wij u zo snel mogelijk een oplossing kunnen aanbieden. Het verzuim van reclamatie of contactopname heeft geen enkel gevolg voor uw wettelijke aanspraken. U helpt ons echter onze aanspraken tegenover de vervoerder resp. de transportverzekering geldend te kunnen maken.

In het geval van transportschade geldt voor ondernemers: Het risico van toevallig verloren gaan en toevallige verslechtering gaat op u over, zodra wij de goederen hebben uitgeleverd aan de voor uitvoering van de verzending bestemde persoon of instelling. Onder kooplui geldt de verplichting ten aanzien van inspectie en reclames volgens § 377 HGB (Handelsgesetzbuch - Duits Wetboek van Koophandel). 


7. Prijzen en betaling

7.1. Geldigheid van prijzen, valuta

De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties en tegoedbonnen kunnen niet achteraf worden ingeleverd. 
Wanneer u oplagen wilt bestellen die groter zijn dan de aantallen die kunnen worden geselecteerd, kunt u in onze onlineshop een vrijblijvende aanvraag indienen betreffende uitvoerbaarheid, prijs, bestelling en levering via het formulier "Offerteaanvraag" onder Help > Contact

De koopprijs wordt in euro gefactureerd. Wij accepteren uitsluitend betaling in euro.

7.2 Verzendkosten

Binnen België worden bij standaardverzending geen verzendkosten in rekening gebracht.  
Alle informatie en kosten voor andere wijzen van verzending, bijv. spoedzending, vindt u in onze onlineshop onder Help > Verzendinformatie.

Indien de goederen om redenen, die u als klant toerekenbaar zijn, nog een keer worden verzonden, dan komen de kosten hiervoor voor uw rekening. Hetzelfde geldt wanneer het afleveradres op uw verzoek na afsluiten van de overeenkomst wordt gewijzigd en dit leidt tot hogere verzendkosten resp. extra kosten (bv. wanneer de wijziging na verzending van de goederen plaatsvindt).

7.3 Betaalwijzen en opeisbaarheid

De bij bestelling aangegeven betaalwijzen zijn van toepassing. De klant heeft geen recht op gebruikmaking van een bepaalde betaalwijze. Alle informatie vindt u in onze onlineshop onder Help > Betaalwijzen.

Tenzij anders overeengekomen, is de betaling met afsluiten van de overeenkomst opeisbaar.

Indien u kiest voor Internationale overboeking als betaalwijze, bedraagt de betalingstermijn twee weken na afsluiten van de overeenkomst. Wij wijzen u erop dat wij pas na ontvangst van uw betaling met de productie beginnen.


8. Facturering

8.1 Elektronische facturering

U krijgt na verzending van de goederen een elektronische factuur in pdf-formaat toegestuurd op het e-mailadres dat u bij bestelling hebt aangegeven. U kunt facturen ook bekijken in uw klantenaccount. U krijgt geen factuur per post toegestuurd.

8.2 Ontvanger van de prestaties

Facturen worden op naam gesteld van de bij bestelling aangegeven ontvanger van de prestaties. Verzoeken tot wijziging achteraf, die niet berusten op een onjuist overnemen van het adres, kunnen niet gehonoreerd worden. Het is dan ook niet mogelijk een nieuwe factuur met een andere ontvanger te verstrekken.

8.3 Intracommunautaire leveringen

Geeft u als ondernemer bij intracommunautaire leveringen een ongeldig btw-nummer aan en konden wij dit als opdrachtnemer ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid niet herkennen, dan bent u ons de omzetbelasting op het op de factuur vermelde nettobedrag in wettelijke hoogte verschuldigd. Het risico van de ontbrekende controleerbaarheid van het btw-nummer draagt u als klant, voor zover dit berust op omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn. In dat geval zijn wij te uwer keuze gerechtigd de levering uit te voeren met verstrekking van een factuur met omzetbelasting of het bewerken van de order pas voort te zetten, zodra het door u opgegeven btw-nummer bevestigd kan worden door een gekwalificeerde instelling.


9. Ontbinding, blokkering klantenaccount

9.1 Ontbinding van de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden, wanneer

 • u met de verzending van uw opgemaakte bestand ondanks een herinnering per e-mail in verzuim bent,
 • u met de betaling van de koopprijs ondanks herinnering per e-mail in verzuim bent,
 • het opgemaakte bestand niet voldoet aan de onder punt 4.1 vastgelegde eisen,
 • de gerechtvaardige verdenking bestaat, dat de drukorder namens een verboden organisatie of een gesanctioneerde natuurlijke persoon of rechtspersoon (CFSP-sanctielijsten) is geplaatst,
 • de uitvoering van de drukorder in tegenspraak is met onze bedrijfsfilosofie en onze waarden, die u in onze bedrijfspresentatie kunt vinden,
 • wij het door u bestelde product niet kunnen leveren, omdat wij buiten onze schuld niet door onze betrouwbare leverancier worden bevoorraad, ondanks de aanwezigheid van een bindend overeenstemmend leveringscontract. Wij zullen u in dat geval onmiddellijk informeren. Reeds gedane betalingen zullen wij onmiddellijk restitueren,
 • zich gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer voordoen, die een levering buiten onze schuld vanwege onderstaande redenen aanzienlijk bemoeilijken of langdurig (langer dan 30 dagen) verhinderen. Wij zullen u in deze gevallen onmiddellijk informeren. Reeds gedane betalingen zullen wij onmiddellijk restitueren. Tegelijkertijd heeft u eveneens het recht u uit het contract terug te trekken.
  • Onvoorziene, onvermijdbare gebeurtenissen in de vorm van overmacht zoals bijv. een opstand, staking, oorlog, brand, natuurrampen, epidemieën, een tekort aan energie of grondstoffen
  • Onvoorziene storingen bij ons of onze leveranciers
  • Onvoorziene maatregelen van instanties en/of hindernissen vanwege nationale of internationale regelgeving
  • Onvoorziene, aanzienlijke moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen, met name voor in- en uitvoer

De aansprakelijkheidsbepalingen onder punt 12 blijven onverminderd van kracht.
 

9.2. Blokkering van klantenaccount

Wij behouden ons het recht voor uw klantenaccount te blokkeren voor toekomstige bestellingen, wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat het opgemaakte bestand resp. het drukwerk verboden inhoud als bedoeld onder punt 4.1 lid 2 bevatten of dat de drukorder namens een verboden organisatie is geplaatst. De bepaling van punt 4.1 lid 3 blijft hierdoor onverlet.


10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot aan volledige betaling ons eigendom.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom voor op de geleverde goederen tot volledige betaling van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie. U mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die ontstaan uit deze doorverkoop cedeert u – onafhankelijk of het gaat om een samenvoeging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met een nieuwe zaak – ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons, en wij aanvaarden deze cessie. U blijft gemachtigd tot incassering van de vorderingen, wij mogen echter vorderingen ook zelf incasseren, voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.


11. Omgang met reclamaties, wettelijke garantie

11.1 Garantie bij gebreken voor consumenten

Voor consumenten zijn de wettelijke garanties van toepassing, met inbegrip van het conformiteitsbeginsel volgens de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

11.2 Garantie bij gebreken voor ondernemers

Voor ondernemers geldt de wettelijke garantie bij gebreken met de volgende aanpassingen. De wettelijke bepalingen inzake de regresaanspraak volgens §§ 478, 479 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onverminderd van kracht.

Als afspraak over de hoedanigheid van de goederen gelden alleen onze eigen gegevens, die werden opgenomen in de overeenkomst. Minderleveringen tot 5 % van de bestelde hoeveelheid of meerleveringen kunnen vanwege het drukproces in sommige gevallen mogelijk zijn. Zij vormen geen reden tot reclamatie.

Onder kooplui geldt de in § 377 van het Duitse handelswetboek (HGB, deutsches Handelsgesetzbuch) geregelde onderzoeks- en klachtplicht. Wanneer u de daar geregelde klacht niet indient, gelden de artikelen als goedgekeurd, tenzij het om een onvolkomenheid gaat die tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet, wanneer wij een onvolkomenheid opzettelijk hebben verzwegen.

In geval van gebreken bij de door ons geleverde goederen kunnen wij voor verwezenlijking van de prestatie achteraf kiezen voor herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. Ons recht de verwezenlijking van de prestatie achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren (bv. bij onevenredigheid als bedoeld in 439 lid 4 Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverminderd van kracht.

U dient ons de voor de verschuldigde verwezenlijking van de prestatie achteraf vereiste tijd en gelegenheid te geven, en in het bijzonder de gereclameerde goederen voor inspectie te overhandigen.

De verjaringstermijn voor aanspraken in verband met gebreken van ondernemers is een jaar vanaf uitlevering van de goederen.

De voornoemde beperkingen en kortere termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schades, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, werden veroorzaakt

 • bij dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid,
 • bij opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van verplichtingen alsmede bedrog,
 • bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner regelmatig erop mag vertrouwen dat deze in acht worden genomen (kardinale verplichtingen),
 • in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen,
 • voor zover de Duitse Wet Productaansprakelijkheid van toepassing is.

11.3 Verdere mogelijkheden in geval van klachten

Onverminderd onze aansprakelijkheid voor gebreken volgens artikel 11.1 en 11.2 van de Algemene voorwaarden, kunnen wij u in geval van een gebrekkige levering na voorafgaande afspraak een herdruk, terugbetaling van de betaalde koopprijs, een gedeeltelijke terugbetaling die overeenkomt met het gebrekkige gedeelte of een waardebon aanbieden. Alle informatie vindt u in uw klantenaccount in het besteloverzicht bij de desbetreffende order onder "Details en acties".


12. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schades, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, werden veroorzaakt, zijn wij onbeperkt aansprakelijk

 • bij dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid,
 • bij opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van verplichtingen,
 • bij garantiebelofte, voor zover overeengekomen,
 • ten opzichte van consumenten.

Bij schending van kardinale verplichtingen door lichte nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, is de aansprakelijkheid voor wat de hoogte betreft beperkt tot de bij afsluiten van de overeenkomst te voorziene contractspecifieke schade. Kardinale verplichtingen zijn wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner regelmatig erop mag vertrouwen dat deze in acht worden genomen.

Voor het overige zijn vorderingen op schadevergoeding uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor door u verzonden gegevens (opgemaakte bestanden, adresgegevens voor productpersonalisatie, factuur- en afleveradressen) ligt uitsluitend en onbeperkt bij u als besteller. Wij kunnen in zoverre niet voor de inhoudelijke juistheid van de voornoemde gegevens aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer rechten van derden door uitvoering van de order worden geschonden, zult u ons ontheffen van alle daaruit resulterende aanspraken en schadeclaims die op ons worden verhaald, evenals van de kosten van de juridische verdediging na verantwoording. Dit geldt in het bijzonder bij niet-naleving van de onder punt 4.1 genoemde drukspecificaties of wanneer u niet gerechtigd bent de door u verzonden adresgegevens te gebruiken. Ons recht om de overeenkomst met inachtneming van punt 9.1 te ontbinden, blijft onverminderd van kracht.


13. Auteursrecht

Indien wij in het kader van de order diensten van vormgevende aard verlenen, zijn de op die manier ontstane werken (schetsen, ontwerpen, drukproeven, drukwerk etc.) auteursrechtelijk beschermd. Wij verlenen u het eenvoudige, niet uitsluitende, tijdelijk onbeperkte recht op het gebruik in de contractueel overeengekomen omvang en voor het contractueel overeengekomen doeleinde. U kunt de beschermde werken gebruiken voor het vormgeven van eigen templates, voor zover het drukwerk door ons wordt verzorgd. Voor naburige gebruiksrechten, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, verspreiding, openbare toegankelijkheid, het uitzendrecht en het recht op weergave door middel van beeld- en geluidsdragers is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist, wanneer deze niet door het contractueel overeengekomen doeleinde zijn afgedekt.


14. Privacyverklaring

Onze privacyverklaring vindt u in onze onlineshop via de link onderaan elke pagina.


15. Gedragscodes, geschillenbeslechting

15.1 Gedragscodes

Wij leven de gedragscodes na van de volgende organisaties:

 • Trusted Shops
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
   

15.2 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een site ter beschikking gesteld om onlinegeschillen te beslechten. U vindt de site op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten kunnen van dit platform gebruikmaken om geschillen te beslechten. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting door een geschillenorgaan. 


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Bent u handelaar, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

Bij overeenkomsten met kooplui, rechtspersonen naar publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen is uitsluitende plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de opdrachtnemer in 90762 Fürth, Duitsland.

2024-06-05

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Duitsland

E-mail: service@onlineprinters.be
Telefoon: +32 7 848 24 26

maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur, uitgezonderd Duitse feestdagen

Fax: +49 9161 8989 2000
 

Directie: Sascha Krines (CEO), Tobias Volgmann (CFO)
Handelsregister: Amtsgericht Fürth, Duitsland, HRB 11487
Doel van de onderneming: productie en verkoop van drukwerk
Btw-nummer: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189


PDF-Download

Dit bestand kunt u opslaan en/of afdrukken. Klik hier.

Om het bestand te openen heeft u de gratis Adobe Reader nodig. Klik hier om dit programma gratis te downloaden.

Meld u aan
Wachtwoord vergeten
Nieuwe klantenaccount aanmaken
Geen toegangsrecht tot deze klantgegevens.
Voer uw e-mailadres in
Voer uw wachtwoord in
Nieuw bij ONLINEPRINTERS? Nu registreren
Controleer uw e-mailadres
Na een geslaagde authentificatie ontvangt u per e-mail een gedurende 1 uur geldige link evenals verdere aanwijzingen voor het terugzetten van uw wachtwoord.
Voer uw e-mailadres in
Voer uw wachtwoord in
Herhaal het wachtwoord
Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om een klantenaccount aan te maken en voor de uitvoering van uw bestelling. Wanneer u een product heeft gekocht kunnen wij u daarna via een e-mail aanbevelingen voor soortgelijke producten sturen. Wanneer u dat niet wilt kunt u ons een berichtje sturen of klikken op de afmelding in de e-mail. Meer informatie vindt u op Privacybescherming.
Heeft u al een klantenaccount? Naar de aanmelding
Meld u met de juiste toegangsgegevens aan om toegang te krijgen tot de gepersonaliseerde productvoorstellen. Met ÚÚn klik op de knop wordt u doorgestuurd naar de standaardproductpagina zonder personalisatie.
Naar de productpagina